Przed wejściem na teren AL PAKO każdy zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Informacje ogólne:
1. Podstawą korzystania z atrakcji AL PAKO jest wcześniejsza rezerwacja.
2. Przebywających na terenie AL PAKO obowiązują przepisy niniejszego regulaminu oraz stosowanie się do poleceń pracowników.
3. Dostępność atrakcji na terenie AL PAKO jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
4. Zabrania się głośnych zachowań i używania hałaśliwych urządzeń.
5. Zabrania się straszenia, biegania, krzyków, wszelkich zachowań wzbudzających niepokój u zwierząt.
6. Zabrania się podchodzenia od tyłu do koni i alpak.
7. Zabrania się dokarmiania zwierząt własnym jedzeniem.
8. Zabrania się wnoszenia na teren zagrody przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
9. Dzieci do lat 16 mogą przebywać z Alpakami na terenie zagrody wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej (opiekuna).
10. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani do opieki i czuwania nad bezpieczeństwem dzieci korzystających z atrakcji AL PAKO
11. Wycieczki szkolne, przedszkolne oraz wszelkie wycieczki zorganizowane, mogą przebywać na terenie AL PAKO pod opieką co najmniej dwóch pełnoletnich opiekunów posiadających wymagane prawem uprawnienia do sprawowania opieki podczas wycieczek.
12. Nie wolno niszczyć zieleni i zaśmiecać terenu.
13. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren AL PAKO
14. AL PAKO nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione i zagubione przedmioty.
15. Goście AL PAKO wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć podczas wizyty w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej oraz na użytek firmy.
16. Kontakt ze zwierzętami jest bezpośredni – Al Pako nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody podczas wizyty